Statut

Cele  i zasady działania Fundacji


Celem Fundacji jest:

1. Ochrona i promocja zdrowia
2. Pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Utworzenie i prowadzenie ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4. Pomoc w finansowaniu kosztów hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
5. Zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi
6. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w schorzeniach i wadach rozwojowych u dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych.
7. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w szczególności cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu i narządów wewnętrznych.
8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
10. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja (rehabilitacja) społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób z problemami adaptacji społecznej
11. Upowszechnianie turystyki, sportu oraz wypoczynku, w szczególności w środowisku osób dotkniętych schorzeniami i wadami rozwojowymi
12. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich
13. Ekologia i ochrona środowiska naturalnego, w tym w szczególności ochrona praw zwierząt oraz udzielanie pomocy zwierzętom realnie zagrożonym
14. Doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów
15. Objęcie hipoterapią oraz rehabilitacją jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów
16. Troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych.


Fundacja realizuje swój cel poprzez:


1. Organizowanie, prowadzenie i zlecanie terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie metodą hipoterapii
2. Organizowanie zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach
3. Organizowanie pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie grupy.
4. Prowadzenie nauki jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnych intelektualnie.
5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zajęć, imprez i obozów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie szkoleń z zakresu hipoterapii.
7. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację
8. Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi  i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
10. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za granicą zainteresowanych i wspierających jej cele
11. Sfinansowanie budowy, wyposażenia i działania ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
12. Sfinansowanie nabycia obiektów, sfinansowanie niezbędnych prac adaptacyjnych oraz wyposażenia tych obiektów w sprzęt i elementy niezbędne do prowadzenia hipoterapii
13. Skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedna z dróg pomocy dzieciom dotkniętym chorobą
14. Informowanie o możliwości hipoterapii środowiska lekarzy, terapeutów i pacjentów
15. Współpracowanie z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami prowadzącymi podobną działalność
16. Współpracowanie z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, poprzez wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i organizacjami z Polski i z zagranicy
17. Prowadzenie działalności naukowej, publicystycznej i wydawniczej związanej z pomocą osobom niepełnosprawnym w szczególności propagującej hipoterapię.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.